Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 28 de Abril de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
28/04/2020 18:30h
Publicat el: 05/05/20 17:24h

Audio sessió:

  Ordre del dia
03:18
1. Aprovació acta del Ple extraordinari de l’ estat del municipi del 6 de febrer de 2020.    Escoltar
04:01
2. Donar compte Decrets d’ Alcaldia març 2020.    Escoltar
09:53
3. Donar compte de la Diligència d’Intervenció núm. 061-2019, corresponent a les omissions de fiscalització del 2n semestre de l’exercici 2019. 4. Donar compte de l’Informe del control financer permanent 2019. 5. Donar compte del Pla anual control financer 2020 6. Donar compte de la tramesa a la Sindicatura de comptes, de la documentació que els òrgans interventors realitzen en compliment amb l’article 218.3 del TRLRHL i respecte als acords adaptats pels òrgans competent amb omissions de fiscalització. 7. Donar compte de l’informe d’Intervenció complementari núm. 2020-0850, relatiu al compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del grup consolidat. 8. Donar compte de la tramesa de la liquidació pressupostària 2019 al Dep. de Governació de la Generalitat i al MINHAP, i del Pla econòmic financer 2018-2019 data tancament 2019 al MINHAP.    Escoltar
18:52
9. Declaració d’ especial interès o utilitat municipal al servei esportiu que es realitza als equipament municipals de les pistes de tennis de Can Macià de Ribes i del tennis Les Roquetes    Escoltar
20:51
10. Creació del servei d’informació juvenil de Sant Pere de Ribes i aprovació de la sol·licitud per a que l’Espai Jove sigui reconegut com a punt d’informació juvenil dins la xarxa d’ emancipació juvenil de Catalunya.    Escoltar
40:36
11. Aprovació addenda conveni 4/2019 INCASOL.    Escoltar
1:10:08
12. Aprovació Pla Municipal prevenció incendis 2020-2025.    Escoltar
1:23:51
13. Expedients sancionadors per infracció a les normes reguladores de tinença de gossos considerats potencialment perillosos: - Exp. GOV- 001/2020 - Exp. GOV- 002/2020 - Exp. GOV - 083/ 2019 - Exp. GOV - 084/2019    Escoltar
1:32:39
14.1. Moció d’ERC per la visualització digital del teixit comercial i empresarial de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
1:46:26
14.2. Moció de Ciutadans d’agraïment als professionals que ocupen tasques per afrontar la crisi del COVID-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant actes d’assetjament o assenyalament.    Escoltar
2:00:15
14.3. Moció de Fem Poble - En Comú Podem per a la regularització de les persones migrades que viuen a Catalunya.    Escoltar
2:16:38
14.4. Moció que presenten conjuntament Fem Poble - En Comú Podem i Construïm per la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisis social i econòmica.    Escoltar
2:32:54
16. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail