Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 30 de Juliol de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
30/07/2019 18:30h
Publicat el: 09/09/19 09:15h

Audio sessió:

  Ordre del dia
01:11
1. Donar compte Decrets d'Alcaldia.    Escoltar
01:59
2. Donar compte publicació DOGC resolución PRE/1527/2019 de 4 de juliol, pel qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.    Escoltar
02:19
3. Donar compte diligència de la intervenció núm. 28/2019, relatiu a les omissions de fiscalització 1r semestre 2019.    Escoltar
04:30
4. Donar compte de l'informe relatiu als treballs de control financer de subvencions atorgades per l'Ajuntament a l'exercici 2018.    Escoltar
05:10
5. Donar compte control financer permanent 1r trimestre 2019.    Escoltar
05:21
6. Donar compte trameses efectuades al MINHAP corresponents a l'execució del pressupost 1r i 2n trimestre 2019 i seguiment Pla econòmic financer 2018-2019 així com a la DGPFAT d'aquest últim.    Escoltar
05:38
7. Donar compte informes de morositat corresponents al 4rt trimestre 2018, 1r i 2n trimestre 2019.    Escoltar
06:06
8. Aprovació de l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf per a l'execució de l'operació G003-000842 Garraf: Camins, patrimoni i natura i de l'AD per quotes de conveni.    Escoltar
23:48
9. Aprovació deixar sense efecte el procés de licitació vigent de la parada/magatzem 11 del mercat i aprovació dels Plecs reguladors i convocatoria per la concessió d'espais disponibles del Mercat Municipal La Sínia.     Escoltar
28:50
10. Aprovar canvi criteri d'aplicació de l'IVA i canvis adients en el conveni i encomana de gestió amb la Mancomunitat TEGAR del Garraf pel manteniment de determinats espais verds del municipi.    Escoltar
31:20
11. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per incorporar determinacions derivades de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.    Escoltar
33:43
12. Renovació càrrecs Jutjat de Pau 2019 (titular i substitut).    Escoltar
34:57
13. Aprovació modificació de la relació de llocs de treball.    Escoltar
40:10
14. Calendari festes locals.    Escoltar
42:52
15. Aprovació Compte General 2018.    Escoltar
44:25
16. Aprovació Pla de Reactivitació 2019/2020, aprovació expedient núm. 10/2019 de modificació de pressupost i aprovació modificació de l'Annex V (Aplicacions pressupostàries ampliables) de les bases d'execució del Pressupost 2019.    Escoltar
2:19:26
17. Pressupostos participatius.    Escoltar
2:36:09
URGÈNCIA: Aprovació exp. 11/2019 modificació de pressupost.    Escoltar
2:52:30
18.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per garantir el desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del servei públic d'ocupació de Catalunya.    Escoltar
2:57:20
18.2. Moció presentada pel grup municipal de Fem Poble - En comú Podem, en rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones anomenada Llei aragonés.    Escoltar
3:21:40
19. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail